Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymu), asmenys, kurie turėjo tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Muziejumi (įskaitant, įdarbinimo ar kitus ikisutartinius santykius) ir jų metu sužinojo apie Muziejuje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą, mėginimą nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą (toliau – pažeidimą), gali apie tai pranešti įstaigoje Neringos muziejai nustatyta tvarka.

Pažeidimas – įstaigoje Neringos muziejai galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su įstaiga Neringos muziejai.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Pažymėtina, kad informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Jei turite informacijos apie galimus pažeidimus įstaigoje Neringos muziejai ir norite apie juos pranešti Muziejaus vadovybei, tai padaryti galite šiais būdais:

  • Atsiunčiant nustatytos formos pranešimą el. paštu: praneseju.apsauga@neringosmuziejai.lt 
  • Laišku Skruzdynės g. 17, Neringa, pašto kodas –93123. Ant voko nurodykite pavadinimą "Pranešimas apie pažeidimą".
  • Informaciją apie pažeidimą galima pateikti ir laisvos formos pranešimu, tačiau jame privalo būti nurodyta, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius. 
  • Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai.
  • Konfidencialumas ir kitos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytos pranešėjų apsaugos priemonės yra garantuojamos.

Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Aktualūs teisės aktai: